duminică, 22 decembrie 2019

NOU la editura Platytera: Părintele Valerian, "Dialoguri la hotarul de taină"


Am bucuria de a vă anunța apariția la editura Platytera a cărții: 
Părintele Valerian (fostul actor Dragoș Pâslaru), "Dialoguri la hotarul de taină" (190 pp.). 
Vă recomand acest volum spre lectură și ca pe un minunat cadou de sărbători.

"Cartea aceasta de Dialoguri cu Părintele Valerian, unul dintre cei mai mari duhovnici ai României de astăzi, este de o frumusețe rară prin arta cuvântului și adâncimea spiritului. Lumea de azi ne sufocă spiritul dacă nu știm să ni‑l salvăm căutând mântuirea în sfatul Părinților. Chemăm binecuvântarea Domnului peste toți cititorii acestor Dialoguri duhovnicești!"

Mitropolitul Serafim

"Asta e pecetea cărții acesteia. O privire desprinsă dintr‑un Rai interior spre noi, agitații pelerini ai luntrei învolburate în furtuni. Nu e vorba de o carte de teologie la modul în care teologia zace pe taraba de valori a lumii de astăzi. E un soi de teologhisire șugubeață, pe alocuri, care deschide respirația spre oxigenul cuminte al Bisericii. Este cumințenia articulării nevoii de prieten, de model, de punte de cultură spre marea Cultură. Aceea a cunoașterii ori măcar re‑cunoașterii lui Dumnezeu. Avva Valerian pus în „ieșire la cuvânt” de prietenii săi. Oameni stând de vorbă. Raiul deschizându‑se. Oameni. Vorbă. Cuvânt Întrupat".

Părintele Constantin Valer Necula

"În tot ceea ce spune, Avva Valerian caută cu discernământ și purtare de grijă părintească folosul duhovnicesc, spre rodirea învățăturilor lui Hristos Însuși, Căruia și‑a închinat viața, chemându‑ne și pe noi spre izvoare. Căci numai în acest mod putem spera la o înnoire reală a vieții, descoperind chipul după care am fost creați și zestrea de sfințenie ce‑și așteaptă în veșnicie rodirea".

Florin Caragiu 


miercuri, 6 noiembrie 2019

Fragment dintr-o scrisoare a părintelui Ghelasie

(...) În cele arătate, nu vă descumpăniți și fiți cu Taina Credinței Creștine, ce este Primirea și Ascultarea de Cuvântul Domnului Hristos. Astăzi este mai mult ca oricând tendința autodivinizării, a falsei Spiritualizări. Magia bioenergismului ce este cultivată de mulți este această tendință”... Creștinismul nu face magia energiilor proprii, ci are Taina Energiei Harice, ce nu este a Creației, ci de la Dumnezeu direct.
Este reală și o energie proprie ce aparent face miracole, dar aceasta este o energie tot de Creație, nu este cea Divină. Noi, Creștinii, căutăm Energia Harică Divină, dincolo de energiile de Creație... Fiți cu atenție!
Nu vă lăsați amăgiți de energiile de Creație, chiar dacă aparent sunt binefăcătoare. Că sunt și foarte înșelătoare”. Căutați Energiile Harice Divine ce lucrează prin cele șapte Taine ale Bisericii. Cei ce nu lucrează prin cele șapte Taine ale Bisericii nu au Lucrarea Energiilor Harice, ci au magia energiilor de Creație ce nu sunt Divine, ci un “paranormal tot de Creație.
Lumea de astăzi se desparte de cele șapte Taine ale Bisericii, pe care le înlocuiește cu magia unui miracol laic de energii mecanice și desacralizate... Noi, Creștinii, facem deosebirea între energiile mecanice de Creație și Energiile Supravii Harice Divine.
Noi căutăm Lucrarea Harului. Nu faceți dușmănie cu nimeni. Rugați-vă pentru ceilalți, să se lumineze... Vor înțelege și ei cândva, deși la mulți este prea târziu...
Maica Domnului să vă ocrotească!


Ierom. Ghelasie Gheorghe
Mânăstirea Frăsineivineri, 25 octombrie 2019

Acatist al Sfântului Ierarh Neofit Cretanul (alcătuit prin mâna unui ucenic al părintelui Ghelasie de la Frăsinei)

Condacul 1
Îndreptător obiceiurilor și pavăză dreptății te-ai arătat, ierarhe Neofit, de toți îngrijindu-te cu dumnezeiască dragoste. Și întărind prin fapte cuvintele de Dumnezeu insuflate, chip luminat te-ai arătat Bisericii, care după cuviință cântă: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Neofit, neobosit lucrător în via Domnului!
Icosul 1
Virtuțile dumnezeiești le-ai sădit în sufletele credincioșilor prin cuvintele și faptele tale, ierarhe Neofit. Pentru aceasta strigăm ție:
Bucură-te, că ai dobândit erudiție la școlile din Constantinopol;
Bucură-te, că ai educat pe copiii domnitorului;
Bucură-te, dascăl și al măriei sale Alexandru;
Bucură-te, întâi-stătător al Mitropoliei Țării Românești;
Bucură-te, înnoitorule al rânduielilor și așezămintelor Bisericii;
Bucură-te, aducere-aminte de virtutea vechilor creștini;
Bucură-te, că te-ai arătat preocupat de istoria țării;
Bucură-te, că ai cinstit tradițiile ei strămoșești;
Bucură-te, învățătorule al bunei-cuviințe;
Bucură-te, credință neabătută în dreptatea divină;
Bucură-te, că ai introdus datarea anilor de la Hristos;
Bucură-te, îmbătare din dragostea dumnezeiască;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Neofit, neobosit lucrător în via Domnului!
Condacul al 2-lea
În Creta te-ai născut, grec fiind de neam, dar mai român decât românii ai fost, dăruindu-te cu jertfelnicie în slujba păstoriților, care cu mulțumire cântau lui Dumnezeu: Aliluia! 
Icosul al 2-lea
Bucură-te, cinstitorule al sfintelor icoane și moaște;
Bucură-te, că ai realcătuit viața Sfintei Filofteea;
Bucură-te, că ai scris despre aflarea capului Sfântului Mucenic Mercurie;
Bucură-te, că ai amintit cum trebuie săvârșite Sfintele Taine;
Bucură-te, că ai vădit credința ta ortodoxă;
Bucură-te, că te-ai mărturisit la schimnicul Nichifor;
Bucură-te, grijă neobosită de exactitate;
Bucură-te, discernământ ziditor a toată virtutea;
Bucură-te, cuvânt spre slava Judecătorului Dumnezeu;
Bucură-te, îngrijitorule de păstrarea moralității;
Bucură-te, așezătorule al pietrelor de hotar;
Bucură-te, că însuși chipul omului l-ai arătat hotar între lume și Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Neofit, neobosit lucrător în via Domnului!
Condacul al 3-lea
De buna orânduire a vieții credincioșilor te-ai îngrijit, învățându-i să cinstească dreptatea, să râvnească dragostea ce pe toate le plinește și să cânte neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 3-lea
Ai îndemnat pe toți să-și prețuiască limba românească, spre lauda lui Dumnezeu și bucuria celor ce cântă:
Bucură-te, că ai contribuit la formarea limbii române literare;
Bucură-te, sprijinitorule al tipografiilor;
Bucură-te, că ți-ai dăruit Mitropoliei biblioteca;
Bucură-te, supraveghetorule a ceea ce este drept și bun;
Bucură-te, ispravnic al dascălilor;
Bucură-te, cuvânt nedespărțit de exemplul personal; 
Bucură-te, că te-ai ostenit pentru îmbunătățirea condițiilor generale de trai;
Bucură-te, că ai slobozit pe toți robii de pe moșiile Mitropoliei;
Bucură-te, că ai luptat pentru eliberarea țăranilor aserviți;
Bucură-te, că ai prețuit libertatea dăruită omului de Dumnezeu;
Bucură-te, mustrare a abuzurilor domnitorului;
Bucură-te, că fiind otrăvit, ți-ai aflat sfârșitul martiric;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Neofit, neobosit lucrător în via Domnului!
Condacul al 4-lea
Ai sprijinit tipărirea de cărți spre folosul duhovnicesc al credincioșilor și întărirea lor în credință, ca viu și fierbinte să cânte cum se cuvine lui Dumnezeu: Aliluia!
Icosul al 4-lea
Libertatea dăruită omului de Dumnezeu ai apărat și ai luptat pentru desființarea îngrădirilor ei din vremea păstoririi tale, socotind acest lucru necuvenit și nevrednic de chipul omului. Pentru aceasta, strigăm ție:
Bucură-te, bărbat înțelept în cele dumnezeiești;
Bucură-te, cel numit cu numele lui Hristos;
Bucură-te, că ai cârmuit Biserica în chip plăcut lui Dumnezeu;
Bucură-te, grijă părintească față de toți;
Bucură-te, păstrare a rânduielilor cuvenite;
Bucură-te, îndreptare a celor ce judecă strâmb;
Bucură-te, izvor nesecat de milă creștină;
Bucură-te, desăvârșită neținere de minte a răului;
Bucură-te, iertătorule al celor ce au greșit;
Bucură-te, chip împodobit cu practică și contemplare;
Bucură-te, cel bun la obicei;
Bucură-te, cetate a virtuților dumnezeiești;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Neofit, neobosit lucrător în via Domnului!
Condacul al 5-lea
Mustrând și îndreptând în toată vremea pe cei ce greșeau, nu țineai minte răul, ci iertai pe cei ce făceau pocăință, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 
Icosul al 5-lea
Viața Bisericii ai înnoit-o cu neostoită râvnă, îngrijindu-te de refacerea lăcașurilor sfinte, de buna orânduire a slujbelor sfinte, de cinstirea icoanelor și moaștelor și de alcătuirea vieților de sfinți căzute în uitare, spre bucuria celor ce-ți cântă:
Bucură-te, viață duhovnicească înaltă;
Bucură-te, om de aleasă cultură;
Bucură-te, spirit luminat al epocii;
Bucură-te, precursor luminat al cercetării istorice;
Bucură-te, cinstitor al memoriei celor ce s-au jertfit pentru binele semenilor;
Bucură-te, respect profund față de tot ceea ce e românesc;
Bucură-te, propovăduitor neobosit al vieții creștine curate;
Bucură-te, îndemnătorule la pace și unire;
Bucură-te, că ne-ai poruncit a ne iubi între noi;
Bucură-te, bucurie de întoarcerea păcătoșilor;
Bucură-te, că ai preferat tuturor lucrurilor iubirea dumnezeiască;
Bucură-te, dragoste ce pleacă de la bine și-l țintește;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Neofit, neobosit lucrător în via Domnului!
Condacul al 6-lea
Ales cărturar fiind, ai învățat pe domnitor și pe copiii lui dreapta cinstire de Dumnezeu și ocârmuirea după poruncile sfinte, ca vrednice modele de urmat pentru supușii care cântă: Aliluia!
Icosul al 6-lea
Cruci de hotar ai așezat în multe locuri, spre a păstra trează conștiința hotarului de taină în care omul își descoperă chipul ca punte între lume și Dumnezeu, sau între viața pământească și tărâmul veșniciei. Pentru aceasta strigăm ție:
Bucură-te, mișcare spre bine în orice alegere;
Bucură-te, zugrav al frumuseții neînșelătoare;
Bucură-te, dăruire de sine în folosul obștesc;
Bucură-te, osteneală multă, cumpătare și înfrânarea patimilor;
Bucură-te, credință ce are ca răsplată cunoașterea;
Bucură-te, cunoaștere ce naște dragostea pentru Dumnezeu;
Bucură-te, suflet rănit de dorul dumnezeiesc;
Bucură-te, vedere copleșită de strălucirile slavei;
Bucură-te, suflet clădit după chipul adevăratei bunătăți;
Bucură-te, iubire ce nu caută la fața omului;
Bucură-te, dorire ca toți să se mântuiască;
Bucură-te, chemare a tuturor la cunoștința adevărului;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Neofit, neobosit lucrător în via Domnului!
Condacul al 7-lea
Peste tot nășteai fii duhovnicești la lumina cunoașterii de Dumnezeu și a cântării neîncetate de: Aliluia!
Icosul al 7-lea
Bucură-te, călcare în picioare a plăcerilor pătimașe;
Bucură-te, disprețuire a morții cu nemărginită mărinimie;
Bucură-te, dumnezeiască îndrăzneală izvorâtă din dragoste;
Bucură-te, dragoste ce unește și leagă totul în armonie;
Bucură-te, necurmat îndemn la urmarea lui Hristos;
Bucură-te, neluare în seamă a pătimirilor;
Bucură-te, râvnă ce sporește dorirea cea după Dumnezeu;
Bucură-te, neclintire în priveghere, post și rugăciune;
Bucură-te, adăpare a sufletelor ca dintr-un izvor curat;
Bucură-te, iconom al sfintelor taine;
Bucură-te, împărtășire din plinătatea izvorâtoare de har;
Bucură-te, mijlocitor al dumnezeieștii înfieri;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Neofit, neobosit lucrător în via Domnului!
Condacul al 8-lea
Viața Bisericii ai înnoit-o în vremuri de restriște, punându-ți sufletul pentru cei ce chemau pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!
Icosul al 8-lea
Lui Dumnezeu ai slujit cu deplină închinare, netemându-te de îngrozirile stăpânitorilor pământești, ci mustrând pe față rătăcirile lor. Pentru aceasta credincioșii, lăudându-te, cântau:
Bucură-te, părinte ce ne veghezi din înalt;
Bucură-te, că vii în întâmpinarea celor ce te cheamă în ajutor;
Bucură-te, că numele tău a fost preaslăvit de Tatăl ceresc;
Bucură-te, că și noi cu dragoste îl cinstim;
Bucură-te, că ne izbăvești din robia păcatului;
Bucură-te, că vindeci bolile noastre sufletești și trupești;
Bucură-te, că ne călăuzești în lumina lui Hristos;
Bucură-te, că ne-ai renăscut de la moarte la viață;
Bucură-te, că nevoințele tale au rodit isihia dumnezeiască;
Bucură-te, că ai semănat peste tot semințele Împărăției;
Bucură-te, că ai purtat în lume stindardul Învierii;
Bucură-te, că ai biruit în Hristos neputințele firii;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Neofit, neobosit lucrător în via Domnului!
Condacul al 9-lea
Țara Românească ai iubit-o ca pe darul lui Dumnezeu, pe care l-ai înmulțit întru credință, nădejde și dragoste, pururea cântând: Aliluia!
Icosul al 9-lea
Ai păzit cu sabia dreptății roadele dragostei, și cu dragostea ai plinit măsura dreptății, ca un vrednic de pomenire iconom al talanților dăruiți de Dumnezeu, drept care strigăm:
Bucură-te, frângere a inimii spre înmulțirea darului;
Bucură-te, vas ales al Duhului Sfânt;
Bucură-te, trezire la viață a celor împietriți;
Bucură-te, rugăciune ce ne scoți din iadul patimilor;
Bucură-te, trezie neadormită;
Bucură-te, chip înscris în cartea Vieții;
Bucură-te, îndelungă-răbdare cu noi, păcătoșii;
Bucură-te, aluat ce dospește frământătura Bisericii;
Bucură-te, că nu lași chemarea noastră fără răspuns;
Bucură-te, părinte ce vii în întâmpinarea fiilor risipitori;
Bucură-te, rug aprins al iubirii de Dumnezeu și de oameni;
Bucură-te, smerenie purtătoare de har;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Neofit, neobosit lucrător în via Domnului!
Condacul al 10-lea
Cu legătura dragostei ai unit toate, aducându-le la armonia și bucuria cântării de Aliluia!
Icosul al 10-lea
Nimic nu-ți era mai de preț decât sfânta rânduială a Bisericii, întru care Dumnezeu odihnește și credincioșii se fac lăcașuri vii ale Sale, cântând:
Bucură-te, păzire a cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, mustrare a celor ce încalcă poruncile Lui;
Bucură-te, ocrotire a sărmanilor;
Bucură-te, ajutorare a celor bolnavi;
Bucură-te, alinare a necăjiților;
Bucură-te, hrănire a flămânzilor;
Bucură-te, primire a străinilor;
Bucură-te, întărire a celor descurajați;
Bucură-te, oprire a fărădelegii;
Bucură-te, îndemn la sfințenie;
Bucură-te, acoperământ de har al poporului român; 
Bucură-te, apărător de vitregiile istoriei;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Neofit, neobosit lucrător în via Domnului!
Condacul al 11-lea
Îndrăzneala ta sfântă a ridicat împotriva ta vrăjmășie din partea celor ce nu știau să cânte: Aliluia!
Icosul al 11-lea
Abuzurile domnitorului le-ai înfruntat, dorind a sluji mai presus de toate Celui de Sus, cu iubire de oameni. Pentru aceasta te lăudăm după vrednicie și cântăm:
Bucură-te, că ai zburat la cele de sus neatins de săgețile vrăjmașului;
Bucură-te, mucenicie pentru dragostea lui Hristos;
Bucură-te, că L-ai urmat până la moarte;
Bucură-te, că a lucrat El în tine cele mai presus de fire; 
Bucură-te, chip vrednic de închinare;
Bucură-te, că ai fost numărat în ceata sfinților;
Bucură-te, că pe fața ta a strălucit chipul Fiului lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai primit cununile Fericirilor;
Bucură-te, că ai adus lumea în dar lui Dumnezeu;
Bucură-te, că L-ai adus pe Dumnezeu în dar lumii;
Bucură-te, că din hotarul veșniciei cauți cu milostivire spre noi;
Bucură-te, că toate cele risipite în Hristos le aduni;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Neofit, neobosit lucrător în via Domnului!
Condacul al 12-lea
Otrăvit ai fost de dușmanii binelui, primind sfârșit martiric, dar până la capăt ți-ai dus crucea, în bucuria cântării de Aliluia! 
Icosul al 12-lea
Voii lui Dumnezeu ți-ai încredințat sufletul, primind din mâna Lui cununa sfințeniei și de la noi auzind unele ca acestea:
Bucură-te, cer coborât la cele pământești;
Bucură-te, pământ înălțat la cele cerești;
Bucură-te, stâlp de foc al Bisericii;
Bucură-te, că mutându-te la cer, nu te-ai depărtat de noi;
Bucură-te, grabnic ajutătorule;
Bucură-te, sprijin tare în încercări și ispite;
Bucură-te, luminare a căii;
Bucură-te, făclie a adevărului;
Bucură-te, icoană a vieții în Hristos;
Bucură-te, făcătorule de minuni;
Bucură-te, smerenie preaslăvită;
Bucură-te, al Maicii Domnului fiu preaiubit; 
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Neofit, neobosit lucrător în via Domnului!
Condacul al 13-lea
Ai împodobit Biserica cu podoabele înțelepciunii, adevărului, frumuseții, bunei-cuviințe, dreptății, smereniei și dragostei, ca toți să cunoască pe Dumnezeul cel viu în Treime, și să se mântuiască, strigând Lui: Aliluia! (de trei ori)
Apoi, Icosul 1 și Condacul 1. 
Rugăciune
O, sfinte ierarhe Neofit, poartă de grijă din înalt neamului nostru greu încercat și ne dăruiește lui Dumnezeu cu rugăciunile tale, ca fiind curățiți și întăriți de dragostea Lui să ne aflăm neosândiți la Judecata de Apoi și împreună cu îngerii și cu toți sfinții să aflăm bucuria cea veșnică și lumina neapusă a Împărăției cerești. Nu ne lăsa pe noi, ci ne mijlocește iertarea de păcate și grabnică îndreptare, sănătate sufletului și trupului, bună orânduire a vieții și putere spre a împlini menirea ce ne-a fost dată, spre slava Sfintei Treimi și înfierea noastră în taina iubirii Sale. Amin.