duminică, 29 martie 2020

Rugăciuni pentru oprirea molimei


Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, caută spre noi și acoperă-ne cu Acoperământul iubirii tale de Maică, izbăvindu-ne de boală, întristare, panică, negrijă de folosul obștesc și egoismul pierzător de suflet. Luminează-ne mintea și inima, să luăm hotărâri bune și să săvârșim faptele dragostei, curățindu-ne de toată întinarea prin milostivirea Fiului tău, ce voiește ca toți să se mântuiască și viață veșnică să aibă. Fii nouă ocrotitoare tare și ne ferește de cursele vrăjmașului. Ascultă rugăciunile noastre smerite și ajută-ne să trecem nevătămați prin încercările venite asupra noastră, slăvind și binecuvântând pe Dumnezeu cel Unul în Treime: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin.

Sfinte Ierarhe Nicolae, grabnic ajutător și cald folositor al celor necăjiți, auzi smerita noastră chemare și mijlocește la Dumnezeu izbăvire de urgia ce ne-a cuprins. Cu îndrăznirea pe care o ai la Cel Atotputernic, fii doctor al sufletelor și trupurilor, făcătorule de minuni, surpând cursele vrăjmașului celui pornit asupra noastră. Călăuzește-ne la limanul de scăpare al iubirii dumnezeiești, ca să se stingă molima necruțătoare prin milostivirea Preasfintei Treimi, în care credem și nădăjduim. Cu pocăință și adâncă închinare ne întoarcem spre chipul dumnezeiesc cei care cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul rătăcim întru întunericul păcatelor. Drept aceea, nu ne lăsa pe noi, Sfinte Ierarhe Nicolae, ci ne ocrotește și ne păzește cu rugăciunile tale, ca nevătămați să trecem peste încercările ce ne copleșesc. Amin.

Așa cum odinioară cu rugăciunile tale, cu lacrimile oamenilor şi cu mijlocirea Sfântului Nicolae s-a izbăvit de la foamete și moarte poporul primejduit și prin însemnarea cu toiagul tău a ieșit apă tămăduitoare din stâncă, mijlocește-ne, Sfinte Ierarhe Calinic, ajutorul dumnezeiesc, să se reverse izvoarele harului peste lumea greu încercată de răspândirea molimei.
Ferește-ne de suflarea-i vătămătoare și de moarte năprasnică, ca prin trezie și faptele dragostei să ne deschidem milostivirii dumnezeiești. Acoperă-ne cu arhiereasca ta binecuvântare și fă-ne să vedem totul în icoana purtării de grijă dumnezeiești spre mântuirea noastră.
Așa, Sfinte Calinic, părintele nostru, veghează-ne și oprește ca un dig nesurpat șuvoiul necazurilor, lipsurilor și bolilor, ca să rămânem neclătinați și să ne purtăm unii altora sarcinile, întru slava lui Dumnezeu, Cel în Treime închinat și slăvit. Amin. 

Sfinte Cuvioase Dimitrie cel Nou Basarabov, credem îndrăznirii tale către Sfânta Treime arătate prin nenumăratele faceri de bine, prin care prefaci descurajarea în nădejde, împietrirea în pocăință, întunericul în lumină, tulburarea în pace, boala în sănătate, întristarea în bucurie și orice fel de cădere în dragoste jertfelnică. Alină suferințele noastre, ocrotitorule preabun și mângâietorule al celor primejduiți, oprind molima abătută asupra lumii. Roagă-L pe Dumnezeu să ne dea putere să nu ne afundăm în marea învolburată a ispitelor și necazurilor, ci să credem iubirii mântuitoare, ce a aprins în creație lumina învierii, făcând cu putință cele cu neputință la om. Amin.  

Cuvioasă Maică Paraschiva, poartă grijă de noi cu bunătatea cea de minuni făcătoare și ajută-ne să trecem prin încercările și ispitele veacului, aflând de la Dumnezeu îndreptare și luminare. Fii risipitori suntem, dar știm că iubirea Lui copleșește orice slăbiciune și orice păcat, orice suferință, orice boală și moartea însăși când ne întoarcem spre El cu credință. Căci pentru noi S-a întrupat și pentru mântuirea noastră S-a răstignit pe cruce, ca să ne împărtășească lumina veșnică și nestricăcioasă a Învierii Sale. Ca o bună mijlocitoare și grabnic folositoare, deschide-ne ochii sufletului să vedem înlăuntrul nostru împărăția gătită nouă de la Facerea lumii și să urmăm voia divină, ce este izvorul a tot binele. Roagă pe Domnul, Care sălășluiește în sfinții Săi, să oprească molima ce-a cuprins lumea. Mângâie sufletele întristate, alină durerea ce se răspândește, acoperă lipsurile, ridică pe cei căzuți, dă simțire înțelegătoare celor împietriți, ca să cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este și să avem dragoste întreolaltă după asemănarea chipului Său. Amin.  

Doctor fără de arginți cu puterea ce-ți este dată de la Dumnezeu, Sfinte Mucenice Pantelimon, cercetează-ne și înlătură de la noi bolile sufletești și trupești, stinge molima ce vântură omenirea, alinând durerile ei, miluiește pe cei lipsiți și aprinde în inimi lumina învierii, de care, pătimind pentru Hristos, te-ai împărtășit. Roagă-te pentru noi să aflăm mângâierea Duhului Sfânt ce alungă toată neputința și frica și revarsă în noi dragostea cea biruitoare asupra morții. Mijlocește nouă iertare și izvorăște râuri de tămăduiri, ca să slăvim bunătatea Părintelui Ceresc, Care cu milostivire întoarce răul în bine, întristarea în bucurie, moartea în viață veșnică. Amin.

Sfinților mucenici Cosma și Damian, care în dar daţi sănătate celor ce sunt în boli, rugați-vă cu stăruință Domnului să îndepărteze molima ce bântuie lumea, acoperind neputințele și lipsurile noastre. Sădiți în inimi darul cunoștinței de Dumnezeu, care face viu pe tot cel ce se împărtășește de iubirea Lui, revărsând-o mai departe aproapelui. Tămăduiți-ne cu harul ce lucrează în voi, gătind locaș Sfintei Treimi în cei ce aleargă cu smerenie și credință la milostivirea Tatălui ceresc. Ajutați-ne să trecem cu bine prin toate încercările, dând slavă și mulțumire purtării de grijă dumnezeiești, ca purtând în trup patimile lui Hristos să ajungem întru bucuria Învierii Sale. Amin. 

joi, 23 ianuarie 2020

Puterea cuvântului


A fost ceva greu de descris gestul Mâinii sale când mi-a pus-o pe creștet. Și nu eram vrednic defel. Și mi-a și spus, cumva în treacăt, câteva șoapte-cuvinte, sau cam așa ceva... A fost o Noapte a Învierii Domnului petrecută cu părintele Ghelasie și flăcările ținute de călugării din jur. Păcatele noastre erau de ne-stătut acolo. Apăruserăm ca niște ducă-se pe pustii, probabil. Cumva direct din USSR, țara ateismului superior dezvoltat. Înălțarea a fost cu atât mai înălțătoare venind, în ce mă privește, din decădere!
A doua zi de Paști, după ce am plecat-coborât în lume de lângă Părintele Ghelasie mi-a venit ca un trăsnet acea împerechere de cuvinte de care nu mă mai las și pe care o repet peste tot: PUTEREA CUVÂNTULUI!

Nicolae Popa